Utylizacja odpadów budowlanych – co mówią przepisy?

Odpady budowlane to specyficzny rodzaj nieczystości, który wymaga specjalnego sposobu postępowania. Śmieci wytworzone podczas budowy lub remontu nie mogą trafić do kosza komunalnego, a przebieg ich utylizacji dokładnie określają przepisy. Polskie prawo nakłada na wytwórców obowiązek bezpiecznego przekazania odpadów budowlanych do zakładów, które zajmują się unieszkodliwianiem różnych grup śmieci. Co dokładnie mówią i kogo dotyczą przepisy dotyczące utylizacji odpadów budowlanych?

Utylizacja odpadów budowlanych – przepisy

Informacje na temat bezpiecznej utylizacji odpadów budowlanych możesz znaleźć w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. W akcie prawnym zostały określone specjalne warunki zagospodarowania śmieci budowlanych przez wytwórców wraz ze wskazaniem osób, które w tym procesie są za nie odpowiedzialne. Za wytwórców odpadów budowlanych według przepisów uznaje się osoby, których działalność lub bytowanie przyczynia się do powstania odpadów oraz osoby uczestniczące w zmianie składu czy charakteru danej grupy śmieci. Ponadto każdy usługodawca, który w ramach swojej działalności (budowy, rozbiórki budynków, remontów itp.) przyczynia się do powstania nieczystości poremontowych, jest uznany za wytwórcę odpadów.

Zgodnie z przepisami ustawy odpady budowlane nie mogą trafić do zwykłego kosza komunalnego. W przypadku osób prywatnych powinny zostać dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-a) lub przekazane w ręce firm, które profesjonalnie zajmują się ich zabezpieczeniem i transportem do zakładów utylizacji. Gruz budowlany, który powstaje podczas budowy, powinien zostać zmagazynowany na terenie wykonywania prac.

Odpady budowlane – definicja według ustawy

Z zapisu Ustawy o odpadach możesz poznać również dokładną definicję odpadów budowlanych. Zgodnie z nią grupa ta obejmuje śmieci, które pochodzą z remontów, placów budowy, rozbiórek i demontaży obiektów budowlanych oraz działań im towarzyszących. Osoby, które nie zastosują się do obowiązujących przepisów dotyczących utylizacji odpadów budowlanych, mogą otrzymać wysoką karę finansową – mandat w kwocie od 20 do nawet 5000 zł (lub więcej w przypadku przedsiębiorców oraz dużej rangi wykroczenia).

Utylizacja odpadów budowlanych – nowe przepisy

Od 1 stycznia 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy, która zmienia sposób składowania i odbierania odpadów budowlanych wytworzonych przez firmy. Zgodnie z dodanym rozdziałem 6a (art. 101a) śmieci budowlane i rozbiórkowe powinny być składowane i odbierane w sposób selektywny z podziałem na co najmniej sześć frakcji. Wśród nich można wyróżnić m.in.: gruz budowlany, tworzywa sztuczne, drewno, szkło, metale, gips. W związku ze zmianą przepisów od nowego roku wymienione frakcje odpadów nie będą mogły znaleźć się we wspólnym kontenerze i dla każdej grupy przedsiębiorcy będą musieli zamówić oddzielny kontener.

Ewidencja odpadów budowlanych a prawo

Warto wspomnieć również o innym obowiązku, który dotyczy firmy uznane za wytwórców odpadów. Według Ustawy o odpadach przedsiębiorcy są zobowiązani prowadzić ewidencję odpadów budowlanych. W tym celu każdy wytwórca powinien zarejestrować się w systemie BDO, gdzie w wygodny sposób można przekazywać sprawozdania i realizować obowiązki ewidencyjne elektronicznie. Ponadto każde przekazanie odpadów do zakładów utylizacji odbywa się na podstawie karty przekazania odpadu (KPO) oraz karty ewidencji odpadu (KEO).