Ustawa o odpadach – co nowego w 2024?

Ustawa o odpadach to szczególnie ważny dokument dla wszystkich przedsiębiorców, którzy ze względu na charakter działalności muszą zarządzać odpadami. Co dokładnie znajduje się w ustawie oraz jakie zmiany zostały wprowadzone w 2024? Ustawę o odpadach w pigułce znajdziesz w poniżej!

Czym jest ustawa o odpadach?

Ustawa o odpadach to akt prawny regulujący gospodarkę odpadami. Jej głównym celem jest ochrona środowiska oraz zdrowia ludzi poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, ich ponowne wykorzystanie, czyli recykling, a także poprawne postępowanie z odpadami, które nie mogą być przetworzone. Ustawa o odpadach obejmuje takie aspekty jak:

 • Definicje i klasyfikacja odpadów – ustala, co jest uznawane za odpad, a także określa konkretne kategorie i kody odpadów.
 • Zasady postępowania z odpadami – określa, jak odpady powinny być zbierane, przechowywane, transportowane, przetwarzane i usuwane. Może to obejmować wymogi dotyczące segregacji odpadów u źródła, metody recyklingu i odzysku oraz kryteria dla składowisk.
 • Zezwolenia i licencje – określa system zezwoleń lub licencji dla podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami, w tym wymagania dotyczące infrastruktury i operacji.
 • Odpowiedzialność producentów – ustala zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), zobowiązując producentów do ponoszenia kosztów związanych z gospodarką odpadami pochodzącymi z ich produktów.
 • Nadzór i kontrole – ustanawia system inspekcji i monitorowania, aby zapewnić przestrzeganie przepisów, w tym kary za naruszenia.
 • Promowanie gospodarki obiegu zamkniętego – zawiera przepisy mające na celu zmniejszenie ilości odpadów poprzez promowanie zrównoważonego projektowania produktów, ponowne użycie i inne inicjatywy.

BDO – co musisz wiedzieć?

Bardzo ważnym elementem Ustawy o odpadach są zapisy dotyczące ewidencji odpadów BDO. Co warto wiedzieć o ewidencji, prowadząc działalność?

Ewidencja odpadów to nic innego jak zorganizowany system zarządzania odpadami. Dzięki niej możliwa jest kontrola całego procesu, a także zapewnienie prawidłowej utylizacji lub recyklingu odpadów. Należy pamiętać, że każdy przedsiębiorca musi rzetelnie prowadzić ewidencję odpadów, poprzez systematyczne uzupełnianie kart ewidencji odpadów (KEO) oraz kart przekazania odpadów (KPO). Niestosowanie się do tych zasad wiąże się ze sporymi karami finansowymi rzędu nawet 1 000 000 złotych.

Zmiany w ustawie o odpadach

Zastanawiasz się, jak wygląda aktualna ustawa o odpadach? Przedstawiamy najważniejsze zmiany, które warto mieć na uwadze w 2024 roku!

Ewidencja odpadów BDO

Od stycznia 2024 roku w życie weszły zmiany w ustawie o odpadach. W nowych przepisach znalazły się między innymi zaktualizowane zapisy dotyczące ewidencji odpadów BDO.

Podstawową zmianą jest obowiązek narzucony na przedsiębiorców, którzy w ubiegłym roku nie byli wpisani w rejestrze BDO – w tym roku muszą się oni poddać ocenie obowiązku wpisu do rejestru. Co więcej,  przedsiębiorcy mają także obowiązek złożenia nowego sprawozdania odpadowego za 2023 rok. Sprawozdanie musi zostać złożone do 15 marca 2024. Trwają również prace legislacyjne nad wprowadzeniem obowiązku wpisywania do BDO danych o fakturach VAT powiązanych z KPO.

Aktualnie rejestracji do BDO podlegają wszystkie podmioty określone w następujących ustawach:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Co jeszcze zmieniło się w ustawie o odpadach?

Zastanawiasz się, jakie jeszcze zmiany zostały wprowadzone do ustawy o odpadach? Zachęcamy do regularnego śledzenia informacji rządowych, aby mieć pewność, że jesteś na bieżąco ze wszystkimi nowelizacjami.

Aktualną ustawę o odpadach znajdziesz na stronie Ustawy o odpadach.