Co warto wiedzieć o rejestrze BDO i jak uzyskać wpis?

Baza Danych Odpadowych gromadzi informacje o obrocie odpadami, a jej integralną częścią jest rejestr podmiotów wytwarzających śmieci, lub gospodarujących nimi w inny sposób. Kto musi zarejestrować się w Rejestrze BDO, a kto jest zwolniony z obowiązku? Warunki zapisu reguluje Ustawa o odpadach, z dn. 14 grudnia 2012. Dowiedz się więcej o BDO i całym procesie wpisu do rejestru.

Co to jest Baza Danych Odpadowych (BDO)?

BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) to informatyczny system utworzony z myślą o przechowywaniu i zarządzaniu danymi związanymi z gospodarką odpadami. W większości dotyczą one wprowadzania na rynek wybranych grup produktów, poziomów odzysku i recyklingu odpadów, ilości i rodzajów wytwarzanych śmieci, składowisk oraz instalacji wykorzystywanych przy gospodarowaniu nimi.

Istotną część Bazy Danych Odpadowych stanowi Rejestr BDO dla podmiotów gospodarujących odpadami i wdrażających produkty oraz produkty w opakowaniach. W istocie system BDO oferuje łatwy dostęp do informacji, gromadzi ewidencje i sprawozdania, natomiast Rejestr BDO umożliwia wprowadzanie danych o działalności związanej z gospodarowaniem odpadami podmiotom zobligowanym według Ustawy o odpadach. Katalog jest dostępny publicznie na stronie internetowej Bazy Danych Odpadowych.

Kogo obowiązuje wpis do Rejestru BDO?

Nie każdy musi zarejestrować się w BDO, ale obowiązek zapisu obejmuje wszystkich przedsiębiorców oraz firmy, które wytwarzają odpady lub są za nie odpowiedzialne (np. je transportują). Ewidencja dotyczy również podmiotów, które wprowadzają na rynek:

  • produkty w opakowaniach,
  • oleje, smary i opony,
  • akumulatory i baterie,
  • sprzęt elektroniczny,
  • pojazdy (bez uwzględniania pojazdów historycznych).

Do prowadzenia katalogu w BDO powinni zgłosić się również producenci, importerzy oraz nabywcy opakowań, podmioty odpowiedzialne za transport i obrót odpadami, a także firmy zajmujące się utrzymaniem porządku i czystości w gminach. Warunki te obowiązują zarówno większe przedsiębiorstwa, małe firmy, jak i jednoosobowe podmioty gospodarcze.

Jak wygląda rejestracja do BDO i kto musi złożyć wniosek?

Rodzaj prowadzonej działalności definiuje, czy firma zostanie wpisana do Rejestru BDO z urzędu bez konieczności wnioskowania o wpis. Za prowadzenie rejestru odpowiedzialni są marszałkowie województw. Z ich udziałem zostają zarejestrowani przedsiębiorcy, którzy wcześniej uzyskali pozwolenia i koncesje potrzebne do wytwarzania, zbierania oraz przetwarzania odpadów, gospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, a także podziemnego składowania. Z poziomu urzędu do rejestru powinni zostać również wpisani przedsiębiorcy wprowadzający instalację o specyfice, która może przełożyć się na zanieczyszczenie środowiska.

Pozostałe firmy mogą złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO na oficjalnej stronie (https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/) lub zgłosić się bezpośrednio w urzędzie marszałkowskim. W obu przypadkach czas na wpisanie firmy do Rejestru BDO wynosi do 30 dni od daty złożenia poprawnego i kompletnego podania.

Brak obowiązku wpisu do systemu BDO – kogo dotyczy?

W Bazie Danych Odpadowych nie muszą rejestrować się podmioty gospodarcze, które w ramach swojej działalności nie prowadzą ewidencji odpadów (w Rozporządzeniu Ministra Klimatu, z dn. 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, wyróżniono aż 46 grup odpadów zwolnionych z rejestrowania). Wpis do BDO nie dotyczy również:

  • Osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które nie są uznane za podmiot prawny i wykorzystują odpady na potrzeby własne.
  • Rolników gospodarujących ziemię użytkową o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha oraz podmiotów posiadających ziemię poddawaną stosowaniu komunalnych osadów ściekowych.
  • Podmiotów wykazujących działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych oraz zużytych artykułów konsumpcyjnych jak np. leki lub baterie, o charakterze nieprofesjonalnym.
  • Transportujących wytworzone przez siebie odpady.

Wpisowi do rejestru BDO nie podlegają także osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcy wytwarzający wyłącznie odpady o specyfice odpadów komunalnych i korzystający z systemu wywozu dedykowanego temu rodzajowi odpadów.

Korzyści rejestracji w systemie BDO

System Bazy Danych Odpadowych został stworzony z myślą o optymalizacji procesów – rejestracji i aktualizacji informacji o odpadach, którymi gospodarują zarejestrowane podmioty. W jednym miejscu gromadzone są ewidencje dotyczące zbierania i przetwarzania odpadów, co pozwala monitorować działalność firm oraz przedsiębiorstw i ocenić stan krajowej gospodarki odpadami. Dzięki przeniesieniu rejestru do internetu dostęp do informacji na każdym etapie obrotu związanego z daną partią mają właściciele, transportujący i odbierający, a aktualizację dokumentów można prowadzić zdalnie, z każdego urządzenia łączącego się z internetem.