Co zalicza się do odpadów budowlanych?

Właściwe gospodarowanie odpadami budowlanymi ma kluczowe znaczenie dla dobra środowiska naturalnego. Nie wszystkie śmieci mogą trafić do komunalnych pojemników, a sposób ich składowania wpływa na późniejszy przebieg utylizacji lub przetwarzania. Co zalicza się do odpadów budowlanym i jak zgodnie z prawem wyrzucać odpady remontowe?

Czym są odpady budowlane?

Do grupy odpadów budowlanych w głównej mierze należą pozostałości materiałów budowlanych wykorzystywanych w trakcie remontów mieszkań, renowacji budynków oraz budowy obiektów. W związku z ich właściwościami, a często również – nieregularnymi wymiarami, ostrymi krawędziami i dużym ciężarem – nie mogą być składowane wraz ze śmieciami komunalnymi w przydomowych pojemnikach. Wymagają specjalnego sposobu zagospodarowania, ponieważ ich obecność w tradycyjnym koszu mogłaby przyczynić się do spowodowania uszczerbku na zdrowiu pracowników firm komunalnych, a także uszkodzenia pojazdów transportujących i maszyn w sortowniach.

W związku z dużą różnorodnością odpadów budowlanych opracowano specjalne zasady ich składowania oraz utylizacji, które opisuje Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Dodatkowo sporządzona została oddzielna klasyfikacja, która obejmuje podział na grupy, podgrupy i rodzaje, dzięki czemu można rozróżnić poszczególne śmieci, w tym remontowe i budowlane, które zostały ujęte w ramach przynależności do grupy 17.

Klasyfikacja śmieci budowlanych

Zgodnie z zapisem w Ustawie o odpadach do grupy odpadów budowlanych należą: „odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”. W obrębie tego zbioru można jednak wyszczególnić śmieci budowlane na podstawie sposobu ich pozyskania oraz właściwości. To gruz budowlany czysty, gruz budowlany zmieszany oraz zmieszane odpady budowlane – co się do nich zalicza?

  • Gruz budowlany czysty to odpady gruzu budowlanego bez zanieczyszczeń, czyli pokruszone fragmenty konstrukcji betonowych, ceglanych oraz pustaków. Wśród nich dopuszczalne są drobne pozostałości kamieni i ziemi.
  • Gruz budowlany zmieszany to odpady gruzu czystego wraz z domieszką elementów ceramiki budowlanej, a także części wyposażenia.
  • Zmieszane odpady budowlane to największa grupa śmieci pochodzących z budowy i remontu, która obejmuje wszystkie rodzaje gruzu, a także śmieci powstałe w wyniku korzystania z materiałów budowlanych, takich jak: farby, kleje, zaprawy murarskie, elementy tynków i tapet, części instalacji oraz armatury, elementy stolarki drzwiowej i okiennej, fragmenty płyt gipsowo-kartonowych, materiały izolacyjne oraz elementy metalowe, drewniane i z tworzyw sztucznych.

Na czym polega utylizacja odpadów budowlanych?

Utylizacja odpadów budowlanych to proces, który rozpoczyna się od momentu składowania śmieci i trwa aż do czasu poddania otrzymanych surowców procesowi unieszkodliwiania – lub recyklingu. Nawet do 90% gruzu czystego – bez zanieczyszczeń – można ponownie wykorzystać m.in. w formie mieszanek bitumicznych przy utwardzaniu nawierzchni. Aby jednak tak się stało i wszystkie odpady budowlane mogły trafić w miejsca zajmujące się ich bezpiecznych przetworzeniem, należy w odpowiedni sposób oddać je w ręce firm dbających o właściwy przebieg całego procesu.

Dlaczego prawidłowa utylizacja odpadów budowlanych jest ważna? Tylko w ten sposób możesz ograniczyć degradujący wpływ tzw. trudnych śmieci na środowisko i zapobiec nieszczęśliwym wypadkom przy obsłudze pojemników, pojazdów czy maszyn w zakładach przetwórstwa. Za niewłaściwe postępowanie np. w przypadku wywozu odpadów budowlanych w miejsca do tego niewskazane możesz otrzymać wysoką karę finansową, a nawet zostać pozbawionym wolności – w zależności od stopnia wykroczenia.

Gdzie wyrzucić odpady remontowe i budowlane?

Odpady remontowe możesz oddać w PSZOK-u, czyli Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w obrębie gminy. Mieszkańcy mogą nieodpłatnie korzystać z tego rozwiązania, choć jego minusem jest konieczność samodzielnej organizacji transportu dla zgromadzonych śmieci. Wygodniejszą opcją jest zamówienie wywozu odpadów budowlanych w kontenerach, korzystając z usług zewnętrznych firm.

W Skiprex podstawiamy kontenery dopasowane do rodzaju wytworzonych odpadów, a następnie przekazujemy je do zakładów utylizacji specjalizujących się w przetwórstwie wybranej frakcji śmieci – zawsze bezpiecznie i w zgodzie z przepisami.